Nye europeiske retningslinjer for behandling av narkolepsi hos barn og unge

European Academy of Neurology, European Sleep Research Society and European Narcolepsy Network har I samarbeid publisert felleseuropeiske retningslinjer for behandling av Narkolepsi hos barn og unge.

I retningslinjene rangeres evidensgrunnlaget og anbefalinger i henhold til GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations) systemet, hvor høy evidens baserer seg på randomiserte studier, mens observasjonelle studier generelt vurderes som svakt. Anbefalingene graderes så som sterk eller svak ut fra kvaliteten på evidensgrunnlaget, bivirkningsprofil, kostnader/ressursbehov og hvilke preferanser hvor stor variasjon i preferanse pasienter har.

De færreste studiene skilte mellom narkolepsi type 1 eller type 2, slik at anbefalingene gjelder begge typer. Anbefalingene for farmakologisk behandling baserer seg på studier publisert tom oktober 2020.

Som hovedkonklusjon sammenfattes følgende anbefalinger for behandling av

1. Dagtidssøvnighet hos voksne: planlagte power naps, modafinil, pitolisant, natriumoksybat, solriamfetol (sterk), metylfenidat, amfetamin derivater (svak)

2. Katapleksi hos voksne: natriumoksybat, venlafaxin,clomipramin (alle sterk), pitolisant (svak)

3. Dagtidssøvnighet hos barn —planlagte power naps, natriumoksybat (sterk), modafinil, metylfenidat, pitolisant, amfetamin derivater (alle svak)

4. Katapleksi hos barn: natriumoksybat (sterk), antidepressiva (svak)

Behandlingsalgoritmen for voksne som foreslås er tilsvarende som foreligger i det elektroniske oppslagsverket NevroNel, http://www.nevronel.no

I retningslinjen frarådes enhver bruk av medikamenter under svangerskap og amming. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan lave doser antidepressiva ansees som relativt trygt iflg retningslinjene. De europeiske retningslinjene er således strengere enn hva nordisk klinisk praksis. Dette kan skyldes at nordiske land, i motsetning til f.eks Frankrike og Italia – som er sterke innen narkolepsiforskning- har lite eller ingen erfaring med bruk av sentralstimulerende ved behandling av ADHD. For norske anbefalinger angående bruk av sentralstimulerende/antidepressiver i svangerskap, se http://www.Relis.no