Vedtekter per 2021

  • Navn

Foreningens navn er Norsk forening for søvnmedisin” (NOSM). Som internasjonalt navn for foreningen brukes ”Norwegian Society of Sleep Medicine”.

  • Formål

Formålet med NOSM er å fremme grunnforskning og klinisk forskning knyttet til et bredt spekter av søvnrelaterte tema, samt å fremme kontakt mellom søvnforskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Det er også foreningens formål å representere norske interesser i aktuelle internasjonale fora.

  • Styret

Styret består av åtte personer. Det bør ha en bred faglig profil. Ideelt bør minst tre av personene i styret være medisinere og disse bør representere ulike medisinske spesialiteter (for eksempel ØNH, lunge, nevrologi, psykiatri, allmennmedisin, klinisk nevrofysiologi). Det er ønskelig at andre fagprofesjoner enn medisin også er representert i styret. Styret skal ideelt ha en bred geografisk representasjon, og helst bør flere helseregioner være representert. NOSM samarbeider nært med de søvn-relaterte kompetansetjenestene (primært SOVno og NevSom) i Norge. Representasjon av kompetansetjenestene i vårt (NOSM) styre er med på å formalisere det viktige samarbeidet. Styret velges på generalforsamlingen for en 2 års periode. Styremedlemmene velges separat. Til styret skal det velges president, visepresident, sekretær og kasserer. De øvrige styremedlemmene har ingen spesialisert funksjon. Ved stemmegivning i styret vektes alle stemmer likt. Skulle stemme-antallet for ulike forslag være likt, har presidenten dobbeltstemme.

  • Medlemskap

For å bli nytt medlem i NOSM må det sendes en henvendelse om dette til sekretæren i styret. Kravet for medlemskap er at søker har helsefaglig utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel medisiner, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt, sykepleier, vernepleier) eller annen søvn-relevant utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel mastergrad i biologi eller kjemi).

Studenter som er i ferd med å ta helsefaglig utdannelse eller annen søvn-relevant utdannelse på minst bachelornivå kan også bli medlem. Det er styret som avgjør spørsmål om medlemskap.

I særskilte tilfeller kan styret avvike fra fagkravene i denne paragrafen ved søknad om medlemskap. Styret har myndighet til å ekskludere medlemmer fra NOSM. Foreningen for søvnsykdommer kan oppnevne inntil to personer som kan være medlemmer. Disse har ordinær stemmerett, men kan ikke velges til verv eller til styret i NOSM.

Støttemedlemmer kan være: Institusjoner eller foretak: Disse medlemmene har ingen stemmerett og kan ikke inngå i rådgivende arbeidsgrupper og utvalg ved NOSM.

Æresmedlemskap kan utnevnes til personer som har gjort særlig stor innsats for søvnmedisin/søvnforskning i Norge over lang tid. Utnevnelse bør vedtas av generalforsamlingen, men kan også vedtas av styret.

Det er ikke tillatt å bruke medlemskap i foreningen som ledd i kommersiell markedsføring/annonsering for terapier eller behandlingsmetoder.

Tekst i kursiv ble endret på generalforsamlingen i 2021.