Vedtekter per 2018

  • Navn

Foreningens navn er Norsk forening for søvnmedisin” (NOSM). Som internasjonalt navn for foreningen brukes ”Norwegian Society of Sleep Medicine”.

  • Formål

Formålet med NOSM er å fremme grunnforskning og klinisk forskning knyttet til et bredt spekter av søvnrelaterte tema, samt å fremme kontakt mellom søvnforskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Det er også foreningens formål å representere norske interesser i aktuelle internasjonale fora.

  • Styret

Styret består av åtte personer. Det bør ha en bred faglig profil. Ideelt bør minst tre av personene i styret være medisinere og disse bør representere ulike medisinske spesialiteter (for eksempel ØNH, lunge, nevrologi, psykiatri, allmennmedisin, klinisk nevrofysiologi). Det er ønskelig at andre fagprofesjoner enn medisin også er representert i styret. Styret skal ideelt ha en bred geografisk representasjon, og helst bør flere helseregioner være representert. Minst en styrerepresentant bør være knyttet til Nasjonalt kompetansetjeneste  for søvnsykdommer. Styret velges på generalforsamlingen for en 2 års periode. Styremedlemmene velges separat. Til styret skal det velges president, visepresident, sekretær og kasserer. De øvrige styremedlemmene har ingen spesialisert funksjon. Ved stemmegivning i styret vektes alle stemmer likt. Skulle stemme-antallet for ulike forslag være likt, har presidenten dobbeltstemme.

  • Medlemskap

For å bli nytt medlem i NOSM må det sendes en henvendelse om dette til sekretæren i styret. Kravet for medlemskap er at søker har helsefaglig utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel medisiner, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt, sykepleier, vernepleier) eller annen søvn-relevant utdannelse på minst bachelornivå (for eksempel mastergrad i biologi eller kjemi).

Studenter som er i ferd med å ta helsefaglig utdannelse eller annen søvn-relevant utdannelse på minst bachelornivå kan også bli medlem. Det er styret som avgjør spørsmål om medlemskap.

I særskilte tilfeller kan styret avvike fra fagkravene i denne paragrafen ved søknad om medlemskap. Styret har myndighet til å ekskludere medlemmer fra NOSM. Foreningen for søvnsykdommer kan oppnevne inntil to personer som kan være medlemmer. Disse har ordinær stemmerett, men kan ikke velges til verv eller til styret i NOSM.

Støttemedlemmer kan være: Institusjoner eller foretak: Disse medlemmene har ingen stemmerett og kan ikke inngå i rådgivende arbeidsgrupper og utvalg ved NOSM.

Æresmedlemskap kan utnevnes til personer som har gjort særlig stor innsats for søvnmedisin/søvnforskning i Norge over lang tid. Utnevnelse bør vedtas av generalforsamlingen, men kan også vedtas av styret.

Det er ikke tillatt å bruke medlemskap i foreningen som ledd i kommersiell markedsføring/annonsering for terapier eller behandlingsmetoder.