NOSM har sendt innspill til ny Hjernehelsestrategi

Hjernehelsestrategien utarbeides av Helse- og Omsorgsdepartementet, og ny strategi skal lanseres våren 2025. Hjernehelsestrategien skal peke ut retning for å nå mål om bedret hjernehelse, og vil være et grunnlag for politiske veivalg og tiltak. Den tidligere Hjernehelsestrategien inkluderte ikke søvn/søvnmedisin, så det er særlig behov for å fokusere på dette i kommende strategi.

NOSM har i sitt innspill lagt særlig vekt på

–  folkeopplysningskampanjer og undervisning i skoler om søvn og søvnens betydning

–  utdanning av helsepersonell inklusive formelle kunnskapskrav gjennom forskrifter og læringsmål

–  styrke førstelinjetilbud for behandling av insomni og døgnrytmelidelse

– utarbeide pasientforløp med klarere ansvarsdeling mellom første- og andrelinjetjenesten for behandling av søvnsykdommer

– etablering av tverrfaglige tverrdisiplinære regionale søvnsentre med tertiære spisskompetansesentre/spisskompetansefunksjonerknyttet til allerede etablerte spisskompetansemiljøer

differensiering av takster mellom polysomnografi og polygrafi for å sikre at faglig forsvarlig utredning av søvnsykdommer sikres økonomisk 

initiere klinisk forskning/behandlingsforskning på søvn og søvnsykdommer gjennom de allerede etablerte kompetansesentre/nasjonale sentre 

– implementere evidensbasert kunnskap om forskjøvet skolestart og behandling av insomni/døgnrytmeforstyrrelser ved psykiatriske institusjoner

støtte basalforskning knyttet til søvn og hjernehelse

–  styrking og videreføring av Nasjonalt senter for Søvnmedisin – SOVno

          Offentlig høring av utkastet til Hjernehelsestrategi vil bli publisert på    Helsedirektoratets  nettsider i månedsskiftet november/desember, og NOSM vil få oversendt utkastet direkte for innspill.